top of page

Dileep Mampallil

Something about me...

COVER3.png
 1. ആമുഖം

 2. ആകാശവും ഭൂമിയും ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു 

 3. എന്താണ് ജീവന്‍

 4. തന്മാത്രകളുടെ പരിണാമം 

 5. തന്മാത്രകളില്‍നിന്നും ജീവനിലേക്ക്

 6. ആദ്യത്തെ ജീവന്റെ തെളിവുകള്‍

 7. ജീവികളുടെ പരിണാമം

 8. എലി പരിണമിച്ചാല്‍ പുലിയാകുമോ

 9. ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ ചരിത്രം

 10. പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍

 11. പ്രകൃതിയെന്ന എന്‍ജിനീയര്‍

 12. മനുഷ്യന്‍ ജനിക്കുന്നു

 13. ആധുനീക മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം

 14. ജീവന്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കത്തില്‍

 15. പരിണാമം: പതിവുചോദ്യങ്ങള്‍

 16. ​റഫറന്‍സ്

look inside

Errata & Notes: Edition 1

 1. Page. 14: Johan van Helmond

 2. Page 29: Typically one can see only about 6000 stars by the naked eye.

 3. Page 30: Cosmic Microwave Background Radiation

 4. Page 43: Appendix: Mass numbers of carbon isotopes are missing. Read as Carbon-12, Carbon-13, and Carbon-14.

 5. Page 130: Meiosis 

 6. Page 131: കാംബ്രിയാന്‍ കാലഘട്ടത്തിലും ശേഷവും കടലില്‍ നിന്നും ജീവികള്‍ ...

 7. Page 198: Read as Hayflick limit 

Chapter 1

ആമുഖം

 1. Adams Leeming, D., Adams Leeming, M. (2009) A Dictionary of Creation Myths (Oxford Reference Online ed). Oxford University Press. ISBN 0-19-510275-4.

 2. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk

 3. Wikipedia / Lamarckism

 4. Wikipedia / August Weismann

 5. Miko, I. (2008) Gregor Mendel and the Principles of Inheritance. Nature Education 1:134.

 6. www.astronomy.ohio-state.edu / Real-World Relativity: The GPS Navigation System.

Solar Nebula.png

സോളാര്‍ നെബ്യുലയിലെ പൊടിപടലങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ തന്നെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം കൊണ്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യന്‍. ബാക്കി ചുറ്റിനുമുള്ള ദ്രവ്യം അതായത് സൂര്യനു ചുറ്റും കറങ്ങി നടന്ന ബാക്കി പൊടിപടലങ്ങളും പാറകഷ്ണങ്ങളും മറ്റും കൂട്ടിയിടിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍കൊണ്ട് ധാരാളം ചെറുഗ്രഹങ്ങള്‍ രൂപംകൊണ്ടു.

Chapter 2

ആകാശവും ഭൂമിയും ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു

 1. Steven Weinberg, The First Three Minutes, Basic Books publications, ISBN: 0465024378.

 2. Wikipedia / steady state theory.

 3. Krauss, L. M. (2013) A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing. Atria Books.

 4. Lincoln, D. (2012) The Higgs Boson: Is the End in Sight? The Physics Teacher 50:332.

 5. www.ligo.caltech.edu/.

 6. Wikipedia / Stellar Evolution.

 7. talkorigins.org / Scientific Age of the Earth.

 8. Wikipedia / Giant-impact Hypothesis.

 9. www.talkorigins.org / The Recession of the Moon and the Age of the Earth-Moon System.

 10. Gale, J. (2009) Astrobiology of Earth, Oxford University Press.

 11. www.nasa.gov / Kepler mission.

 12. Peppe, D. J. and Deino, A. L. (2013) Dating Rocks and Fossils Using Geologic Methods. Nature Education Knowledge 4:1.

DNA_Chromosome.png

ചിത്രം 3.2: ഡിഎന്‍എ ചുരുട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഘടനയാണ് ക്രോമോസോം. പഞ്ചസാര തന്മാത്രകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നൂലില്‍ കോര്‍ത്ത ഗുവാനിന്‍ (G), അഡിനിന്‍ (A), സൈടോസിന്‍ (C), തൈമിന്‍ (T) എന്നീ തന്മാത്രകളുടെ ഇരുപിരികളുള്ള മാലയാണിത്. ജീനുകള്‍ ഡിഎന്‍എ-യുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്.

DNA_Transcription.png

ചിത്രം 3.3: ഡിഎന്‍എ-യില്‍ നിന്നും പ്രോട്ടീനുകള്‍ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവിധം. ഡിഎന്‍എ-യുടെ പകര്‍പ്പ് എടുത്ത് ആര്‍എന്‍എ (RNA) റൈബോസോമില്‍ എത്തുന്നു. ഈ കോഡുകള്‍ അനുസരിച്ച് റൈബോസോം അമീനോ ആസിഡുകള്‍ അടുക്കിവച്ച് പ്രോട്ടീനുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Chapter 3

എന്താണ് ജീവന്‍?

 1. Shrodinger, E. (1944) Physical Aspects of Living Cell, The Macmillan Company.

 2. Wikipedia / Composition of the Human Body.

 3. Gutierrez-Preciado, A. et al. (2010) An Evolutionary Perspective on Amino Acids, Nature Education 3:29.

 4. Pray, L. (2008) Discovery of DNA Structure and Function: Watson and Crick. Nature Education 1:100.

 5. www.ncbi.nlm.nih.gov / Homo Sapiens Chromosome 11, GRCh38.p7 Primary Assembly.

 6. Wikipedia/DNA Sequencing

 7. Clancy, S. (2008) DNA Transcription. Nature Education 1:41.

 8. Annunziato, A. (2008) DNA Packaging: Nucleosomes and Chromatin. Nature Education 1:26.

 9. Ball, P. (2005) Water and Life:  Seeking the Solution. Nature 436:1084.

 10. Haldane, J. B. S. (1954) The Origin of Life. New Biology, 16:12.

 11. Sagan, C. Carl Sagan’s Cosmic Connection: an Extra-Terrestrial Perspective. Cambridge University Press, ISBN-10: 0521783038.

 12. Wikipedia / Hypothetical Types of Biochemistry

ചിത്രം 4.1: ബാക്റ്റീരിയയുടെ പുറകില്‍ വാല്‍ പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഫ്ലാജെല്ലം. ഈ വാല്‍ ബാക്റ്റീരിയയുടെ ശരീരവുമായി ചേരുന്ന ഭാഗം മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോട്ടോര്‍ പോലെ അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമാണ്.

Flagellum.png
flagella.jpg

Some bacteria especially gram-negative ones carry 'injectisome' or Type-three-secretion system, which is almost a flagellum. (Image courtesy: Dr Matt Baker , ABC Science )

Mushroom rock in Hyderabad. Is it an intelligent design? How can it be formed naturally?

38473418411_555d95c667_b.jpg

Chapter 4

തന്മാത്രകളുടെ പരിണാമം

 1. Dawkins, R. (2017) The Blind Watchmaker – Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. W. W. Norton & Company.

 2. Dawkins, R. (1997) Climbing Mount Improbable. W. W. Norton & Company.

 3. Behe, M. J. (2006) Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. Simon & Schuster.

 4. Doolittle, R. F. (2009) Step-by-step evolution of vertebrate blood coagulation. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 74:35.

 5. Pallen, M. J. et al. (2006) From Origin of Species to the Origin of Bacterial Flagella. Nature 4:784.

 6. Matzke, N. J. Evolution in (Brownian) Space: a Model for the Bacterial Flagellum, Talkdesign.org.

 7. Liu, (2007) Stepwise Formation of the Bacterial Flagellar System. PNAS, 104:7116.

 8. Styer, D. F. (2000) Insight into entropy. American Journal of Physics 68:1090.

 9. Schrodinger, E. (2012) What is Life? Cambridge University Press.

An image of hydrothermal vents under the sea (Wikimedia)

Miller Urey.png
1200px-Champagne_vent_white_smokers.jpg

ചിത്രം 5.1: മില്ലര്‍ യൂറി പരീക്ഷണം. ഭുമിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിന് സമാനമായ ഒരവസ്ഥയില്‍   ജീവന്റെ ഭാഗമായ തന്മാത്രകള്‍ പരീക്ഷണശാലയില്‍ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അവര്‍  തെളിയിച്ചു. 

Lyposome.png

ചിത്രം 5.2: ജലത്തില്‍ ഫോസ്ഫോ-ലിപിഡ്  തന്മാത്രകളുടെ ഒരു ഭാഗം ജലത്തില്‍നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കാനും, മറുഭാഗം ജലത്തോടു ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അവ ഗോളാകൃതിയില്‍ സ്വയം അടുക്കിവച്ചതുപോലെ രൂപപ്പെടും. ഇവയാകാം ആദ്യത്തെ കോശങ്ങള്‍. 

ചിത്രം 5.4: കോശത്തിനുള്ളിലെ മൈറ്റൊകൊണ്ട്രിയ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഊര്‍ജ്ജോല്‍പ്പാദനം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ADP തന്മാത്രകളെ ATP ആയി ‘ചാര്‍ജ്’ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ധാരാളം മൈറ്റൊകൊണ്ട്രിയ ഓരോ കോശത്തിലും ഉണ്ടാകും.

Mitochondrion_web.png
Kingdom.png

ചിത്രം 5.5: ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ പൊതു ചിത്രം: ബാക്റ്റീരിയ, ആര്‍ക്കിയ, യൂക്കാരിയോട്ട എന്നീ മൂന്ന് ഡൊമൈനുകള്‍ (Domains). ജീവന്‍ തുടങ്ങുന്നത് ലൂക്ക എന്ന ലളിതകോശങ്ങളില്‍ നിന്നുമാണ്. പിന്നീട് ബാക്റ്റീരിയ, ആര്‍ക്കിയ എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. അവയുടെ സങ്കലനം ഇന്നത്തെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ, സസ്യങ്ങള്‍, ഫംഗസുകള്‍ ജന്തുക്കള്‍ എന്നിവയെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി.

Chapter 5

തന്മാത്രകളില്‍നിന്നും ജീവനിലേക്ക്

 1. Kopplin, P. et al. (2010) High Molecular Diversity of Extraterrestrial Organic Matter in Murchison Meteorite Revealed 40 years after its Fall. PNAS, 107.

 2. Wikipedia / Abiogenesis

 3. Zahnle, K., et al. (2010) Earth’s Earliest Atmospheres. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2.

 4. Lyons, T. W., et al. (2014) The Rise of Oxygen in Earth’s Early Ocean and Atmosphere. Nature 506:307.

 5. Wikipedia / Miller–Urey experiment

 6. Bada, J. L. (2013) New insights into prebiotic chemistry from Stanley Miller's spark discharge experiments. Chem Soc Rev. 42:2186.

 7. Fox S. et al. (1958) Thermal Copolymerization of Amino Acids to a Product Resembling Protein. Science  128:1214

 8. Brandes, J. A. et. al. (1998) Abiotic Nitrogen Reduction on the Early Earth. Nature 395:365.

 9. Martin, W. et al. (2007) On the Origin of Biochemistry at an Alkaline Hydrothermal Vent. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 362:1887.

 10. Lane, N. The Vital Question: Why Is Life the Way It Is? ISBN-10: 1781250367.

 11. Weiss, M. C. et al. (2016) The Physiology and Habitat of the Last Universal Common Ancestor. Nature Microbiology 1:16116.

 12. Higgs, P. G. et al. (2015) The RNA World: Molecular Cooperation at the Origins of Life, Nature Rev. Genetics 16:7.

 13. Fox, G. E. (2010) The Origin and Evolution of Ribosomes. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2:a003483.

 14. Szathmary, Z. (2003) Why There are Four Letters in the Genetic Alphabet? Nature Reviews Genetics 4:995.

 15. Lane, N. (2010) Why Are Cells Powered by Proton Gradients? Nature Education 3:18

 16. Allem, J. F. et al. (2007) Out of thin air. Nature 445:610.

 17. Koonin, E. V. (2010) The Two Empires and Three Domains of Life in the Postgenomic Age. Nature Education 3:27

 18. Martin, W. & Mentel, M. (2010) The Origin of Mitochondria. Nature Education 3:58

Hydrothermal vents under sea (Wikipedia). 

220px-Murchison_crop.jpg

The Murchison meteorite fell near Murchison, Victoria, in Australia, in 1969. (Wikimedia)

Layers_of_sedimentary_rock_in_Makhtesh_R

An image of sedimentary rock (Wikimedia). They may contain fossils.

volvox.jpg

Chapter 6

ആദ്യത്തെ ജീവന്റെ തെളിവുകള്‍  

 1. Wikipedia / δ13C

 2. Holland, H.D. (1997) Evidence for Life on Earth More Than 3850 Million Years Ago. Science, 275:38

 3. Brocks J. J. et al. (1999) Archean Molecular Fossils and the Early Rise of Eukaryotes. Science, 285:1033.

 4.  Lipps, J. H (Editor) (1993) Fossil Prokaryotes and Protists. Blackwell Scientific Publications.

 5. Wikipedia / Evolution of Photosynthesis

 6. Ratcliff, W. C. et al. (2012) Experimental Evolution of Multicellularity. PNAS, 109:1595.

 7. Donoghue, P. C. J. et al. (2010) Early life: Origins of Multicellularity. Nature, 466:41.

 8. Miller, S. M. (2010) Volvox, Chlamydomonas, and the Evolution of Multicellularity. Nature Education 3:65.

Volvox is a cluster of cells acting as a multicellular organism (Nature Education 3(9):65)

407px-The_Childrens_Museum_of_Indianapol

Leaf insect (Wikimedia)

LeafButterfly1.png

Leaf butterfly  (Courtesy: Vinayaraj)

HONEYBEE.jpg

ഏറ്റവും കുറച്ച് മെഴുകു ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വ്യാസമുള്ള അറകള്‍ തേനീച്ചകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് വൃത്താകൃതിയില്‍. ചുറ്റിലുമുള്ള അറകളും ചേരുമ്പോള്‍ ഇതിനു ഷഡ്ഭുജ ആകൃതി കൈവരുന്നു. "The pattern of cells influences their final shape: cell 1, surrounded by six other cells, has a hexagonal shape, with 120° angles between sides, whereas cell 2 has a different shape, with 90° angles between some consecutive sides." Scientific Reports volume6, Article number: 28341 (2016).

Chapter 7

ജീവികളുടെ പരിണാമം 

 1. Carey, N., (2012) Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome. ICON BOOKS.

 2. http://phenomena.nationalgeographic.com/ Our Inner Viruses: Forty Million Years In the Making.

 3. http://evolution.berkeley.edu/ DNA and Mutations

 4. Simmons, R. E & Scheepers, L. (1996) Winning by a Neck: Sexual Selection in the Evolution of Giraffe. Am Nat. 148:771.

 5. Cameron E. Z. et al. (2007) Winning by a Neck: Tall Giraffes Avoid Competing with Shorter Browsers. Am Nat. 169:130.

 6. Zhang, W. et al. (2017) Tracing the Origin and Evolution of Supergene Mimicry in Butterflies. Nature Comm. 8:1269.

 7. Nazzi, F. (2016) The Hexagonal Shape of the Honeycomb Cells Depends on the Construction Behavior of Bees. Sci Rep 6:28341.

 8. Robinson, G. E. & Barron, A. B. (2016) Epigenetics and the Evolution of Instincts. Science 356:26.

 9. Simmons, D. (2008) Epigenetic influence and disease. Nature Education 1:6

 10. Callaway, E. Fearful Memories Haunt Mouse Descendants. Nature News.

 11. Examples: Gaucher’s Disease in Northern Swedes; Retinitis Pigmentosa in Tristan da Cunha.

Finches.png

ഡാര്‍വിന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ഗാലാപ്പാഗോസ് ദ്വീപുകളിലെ ഫിഞ്ചസ് എന്ന പക്ഷികള്‍. ഈ പക്ഷികള്‍ ‘ഡാര്‍വിന്റെ ഫിഞ്ചസ്’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലബ്യതക്കും പ്രത്യകതക്കും അനുസരിച്ച് അവ വിവിധ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളായി മാറിയതാണ്. (Image: National Geographic)

culex.png

ലണ്ടനിലെ ഭൂഗര്‍ഭ മെട്രോയില്‍ കയറിക്കൂടിയ കൊതുകുകള്‍ പുതിയ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് (14). രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ലണ്ടനിലെ ഭൂഗര്‍ഭ ടണലുകളില്‍ ആളുകള്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോള്‍ ആയിരിക്കാം കൊതുകുകളും അവിടെ സ്ഥിരം താമസമാക്കിയത്. ഇന്ന് പുറത്തുള്ള കൊതുകുകളും (Culex pipiens) ടണലിലുള്ള കൊതുകുകളും (Culex molestus) കണ്ടുമുട്ടിയാലും ഇണചേരാറില്ല.

madeiraMouse.png

യൂറോപ്പിലെ മദീര ദ്വീപിലെ എലികള്‍,  മനുഷ്യര്‍ ആ ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറിയപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം എത്തി, അവിടെ ആറു പുതിയ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ആയിമാറി. (Image from the article: Heredity 110, (2013) 

Chapter 8

എലി പരിണമിച്ചാല്‍ പുലിയാകുമോ? 

 1. Boughman, J. W. (2002) How Sensory Drive can Promote Speciation. Trends Ecology and Evolution 17:571.

 2. Sex, Speciation and Fishy Physics. evolution.berkeley.edu.

 3. Dodd, D. M. B. (1989) Reproductive Isolation as a Consequence of Adaptive Divergence in Drosophila pseudoobscura. Evolution 43:1308.

 4. Joseph Boxhorn (1995) Observed Instances of Speciation. Talk Origins.Org.

 5. Myers, P. (2008) Hox Genes in Development: The Hox Code. Nature Education, 1:2.

 6. Hrycaj, S. M. et al. (2016) Hox Genes and Evolution. F1000 Faculty Rev-859.

 7. Khan Academy/ Phylogenetic Diagram

 8. Ciccarelli F. D, et al. (2006) Toward Automatic Reconstruction of a Highly Resolved Tree of Life. Science 312:697.

 9. Ho, S. (2008) The Molecular Clock and Estimating Species Divergence. Nature Education 1:168.

 10. Gould, S. J. (2007) Punctuated Equilibrium, Harvard University Press.

 11. Joseph Boxhorn, Observed Instances of Speciation. The Talk Origins Archives.

 12. Meier, J. I.  et al, (2017) Ancient Hybridization Fuels Rapid Cichlid Fish Adaptive Radiations. Nature Communications.

 13. Fox-Skelly, J. (2016) Once a Year, People Poison these Fish as Part of a Ritual. BBC Earth.

 14. Byrne, K. & Nichols, R. A. (1999) Culex pipiens in London Underground tunnels: differentiation between surface and subterranean populations. Heredity 82:7.

 15. Speciation in real time. evolution.berkeley.edu

Spriggina_Fossil.png
footprints_160.jpg

Body impression of Spriggina, which lived during the Precambrian (Wikimedia)

Earliest walking on the land: Lobster-sized, centipede-like animals made this prints on sand dunes about 530 million years ago (Nature 30, (2002)). 

jaw.jpg
220px-Haikouichthys_NT.jpg

Jawless fish. Myllokunmingia fengjiaoa (530‐million‐year old, obtained from China ): About 28 mm in length (image: BBC) - J. Evol. Biol, 17, (2004)

diplomystus.gif

Ray-finned fishActinopterygians. Devonian period. (Image: ucmp.berkeley.edu/)

Vertebrate from water to land
Tiktaalik_roseae_life_restor.jpg
Tiktaalik_roseae.jpg

Chapter 9

ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ ചരിത്രം 

 1. Kenrick, P. et al. (1997) The Origin and Early Evolution of Plants on Land. Nature 389:33.

 2. Sereno, P. C. (1999) The Evolution of Dinosaurs. Science 284:2137.

 3. Sander, P. et al. (2011) Biology of the Sauropod Dinosaurs: the Evolution of Gigantism. Biological Reviews 86:117.

 4. Persons, W. S. et al. (2017) The Functional Origin of Dinosaur Bipedalism: Cumulative Evidence from Bipedally Inclined Reptiles and Disinclined Mammals. J. Theoretical Biology 420.

 5. Patrick M. O'. et al. (2005) Basic Avian Pulmonary Design and Flow-through Ventilation in Non-Avian Theropod Dinosaurs. Nature 436:253.

 6. Bhullar, B. S. et al. (2015) A Molecular Mechanism for the Origin of a Key Evolutionary Innovation, the Bird Beak and Palate, Revealed by an Integrative Approach to Major Transitions in Vertebrate History. Evolution 69:1665.

 7. Pennisi, E. (2016) Tiny DNA Tweaks Made Snakes Legless. Science News.

 8. Martill, D. M. et al. (2015) A Four-Legged Snake from the Early Cretaceous of Gondwana. Science 349:416.

 9. Fry, B. G., et al. (2006) Early Evolution of the Venom System in Lizards and Snakes. Nature Letters 49:584.

 10. Thewisen, J. G. M. et al. (2009) From Land to Water: the Origin of Whales, Dolphins and Porpoises. Evo. Edu outreach 2:272.

 11. Wegener, A. (1966) The Origin of Continents and Oceans. Dover publications.

Precambrian (Before 540 million years ago)
Cambrian (541 - 485 million years ago)
Devonian (419 - 358 million years ago)

Tiktalik: 375 million years ago. It was a fish that could survive on land. The fossil was obtained from Canada. (Image: Wikimedia)

fossil1.png
Nose.png

തിമിംഗലത്തിന്റെ പൂര്‍വ്വികരുടെ തലയില്‍ നസ്വാദ്വാരത്ത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിവരുന്നത് കാണാം. (Image from the article: BioScience, 51, 2001)

Laryngel Nerve.png

ലാരിന്‍ജല്‍ നാഡി വളഞ്ഞുചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാന്‍ കാരണം നാം മത്സ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ച് തുടര്‍ന്നു വന്നതാണ്. മത്സ്യത്തിന്റെ ' കഴുത്ത്' നീണ്ടപ്പോള്‍ വാഗാസ് നാഡിയുടെ നാലാമത്തെ ശാഖക്ക് വളഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നു. അല്ലാത്തെ അതിനു "ആറാമത്തെ" രക്തക്കുഴലിനെ ചാടിക്കടക്കാന്‍ നിര്‍വ്വാഹമില്ലല്ലോ. (Image courtesy: Jerry Coyne, Why Evolution is True)

Chapter 10

പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍ 

 1. Gingerich, P. (2012) Primates in the Eocene. Palaeobio Palaeoenv 92:649.

 2. Wikipedia/Evolution of the Horse.

 3. Danowitz, M. et al. (2015) Fossil Evidence and Stages of Elongation of the Giraffa Camelopardalis Neck. R Soc Open Sci. 2:150393.

 4. Shubin, N. (2009) Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body. Vintage Reprint edition

 5. Hall, B. K. and Hallgrimsson, B. Strickberger’s Evolution. Fifth Edition, Jones & Bartlett Learning.

 6. Gerhart, J. et al. (1997) Cells, Embryos and Evolution, Wiley.

 7. 1. Senter, P. et al. (2015) Vestigial Biological Structures: A Classroom-Applicable Test of Creationist Hypotheses. American Biology Teacher 77:99. 2. Theobald, D. (2007) The Vestigiality of the Human Vermiform Appendix. The TalkOrigins Archive.

 8. Tutar, Y. (2012) Pseudogenes. Comp Funct Genomics, 2012:424526.

 9. Torrents, D. et al. (2003) A Genome-Wide Survey of Human Pseudogenes. Genome Res. 13:2559.

 10. Drouin, G. et al. (2011) The Genetics of Vitamin C Loss in Vertebrates. Curr. Genomics 12:371.

 11. De Tullio, M. C. (2010) The Mystery of Vitamin C. Nature Education 3:48.

 12. Farrell, J. The Fossils in Our Genes. www.forbes.com

 13. Dallinger, W. (1878) On the Life-History of a Minute Septic Organism: with an Account of Experiments Made to Determine its Thermal Death Point. Proc. R. Soc. Lond. 27:332.

 14. Santiago, F. E. et. al. (2003) Microbial Genetics: Evolution Experiments with Microorganisms: the Dynamics and Bases of Adaptation. Nature Reviews Genetics 4:457.

 15. Official website, Richard Lenski: myxo.css.msu.edu/ecoli.

 16. http://www.guppyevolution.org; http://cnas.ucr.edu/guppy/

 17. Wikipedia/ Belyayev's fox Experiment.

 18. http://wallace.genetics.uga.edu /Selective Breeding or Artificial Selection

പാറകളുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അടുക്കുകളില്‍ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലുകള്‍  ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. കാരണം താഴേക്ക് പോകുംതോറും പാറയുടെ പ്രായവും കൂടും. ഇതിനര്‍ത്ഥം ഒരു സ്ഥലത്തെ പാറയില്‍ അനേകം അടുക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവയിലെല്ലാം ഫോസ്സിലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും  അല്ല. മറിച്ച്, ഏറ്റവും ആദ്യം രൂപം കൊണ്ട പാറകളില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലുകള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. (image courtesy: Strikbergers Evolution) 

EYE.png

ചിത്രം 11.1: അവയവങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണത വെറും കണ്ണുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. മൈക്രോഫോണ്‍ പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചെവികള്‍, രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഹൃദയമെന്ന ഒരു കൊച്ചു പമ്പ്, വായു ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് രക്തത്തില്‍ ഓക്സിജന്‍ കലര്‍ത്താനുള്ള ശ്വാസകോശം, ശരീരത്തില്‍ കോശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ അരിച്ചെടുത്ത് പുറംതള്ളുന്ന കിഡ്നി ഇങ്ങനെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ധാരാളം അവയവങ്ങള്‍ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ മസ്തിഷ്കം എന്ന അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമായ മറ്റൊരു സംവിധാനം.  ജീവികളെ ആരോ അറിഞ്ഞു ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതാണോ? 

Brain_Structure.png

ചിത്രം 11.2: മത്സ്യം മുതല്‍ സസ്തനികള്‍ വരെയുള്ള ജീവികളുടെ പൊതുവായ മസ്തിഷ്ക ഘടന. A: Olfactory lobe, B: Cerebrum, C: Optic lobe, D: Cerebellum, E: Medulla.

Heart.png

ഹൃദയത്തിന്റെ പരിണാമം. ഘട്ടം ഘട്ടമായ പരിണാമം ഇവിടെയും കാണാം (Image is taken from the article: Grosskurth etal., PLOS ONE, 2008).

Chapter 11

പ്രകൃതിയെന്ന എന്‍ജിനീയര്‍ 

1)      Widemo, F. et al. (2011) Beauty is in the Eye of the Beholder: Causes and Consequences of Variation in Mating Preferences. Trends Ecol. Evol. 14:26.

2)      Gallup Jr, G. G. et al. (2003) The Human Penis as a Semen Displacement Device. Evol. Human Behaviour 24:277.

3)      Heitman, J. (2015) Evolution of Sexual Reproduction: a View from the Fungal Kingdom Supports an Evolutionary Epoch with Sex before Sexes. Fungal Biol Rev. 29:108.

4)      Speijer, D. (2016) What can We Infer about the Origin of Sex in Early Eukaryotes? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 371.

5)      Lane, N. (2015) The Vital Question: Why is life the way it is? Profile Books, Main edition.

6)      Camperio Ciani, A. S. (2012) Factors Associated with Higher Fecundity in Female Maternal Relatives of Homosexual Men. J. Sexual Med. 9:2878.

7)      Fleischman, D. S. (2015) Testing the Affiliation Hypothesis of Homoerotic Motivation in Humans: The Effects of Progesterone and Priming. Archives of Sexual Behavior 44:1395.

8)      Lamb, T. D. et al. (2007) Evolution of the Vertebrate Eye: Opsins, Photoreceptors, Retina and Eye Cup. Nature Rev. Neurosci. 8:960.

9)      Gregory, T. R. (2008) The Evolution of Complex Organs. Evolution, Education and Outreach 1:358.

10)  French, C. Why did Sleep Evolve? Scientific American.

11)  Ramachandran, V. S. (2012) The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human. W. W. Norton & Company.

12)  Roth, G. & Dicke, U. (2005) Evolution of the Brain and Intelligence. Trends Cognitive Sciences 9:250.

13)  Robson, D. (2011) A Brief History of the Brain. New Scientist.

14)  Hawks, J. How Has the Human Brain Evolved? Scientific American

15)  Dunn, R. (2016) Killer Fungi Made us Hotblooded. New Scientist.

16)  Casadevall, A. (2012) Fungi and the Rise of Mammals. PLoS 8.

17)  Fabian, D. & Flatt, T. (2011) The Evolution of Aging. Nature Education Knowledge 3:9.

18)  Shefferson, R. P. (2010) Why are Life Histories so Variable? Nature Education Knowledge 1:1.

19)  Wikipedia / Biological Immortality

20)  R. M. Anderson, et al. (2009) Caloric Restriction and Aging: Studies in Mice and Monkeys. Toxicologic Pathology 37.

21)  Hejnol, A. & Martindale, M. Q. (2008) Acoel Development Indicates the Independent Evolution of the Bilaterian Mouth and Anus. Nature 456:382.

22)  Pearson, H. (2008) Our Ears once Breathed. Nature News.

23)  Brazeau, M. D & Ahlberg P. E. (2006) Tetrapod-like Middle Ear Architecture in a Devonian Fish. Nature 439:318.

24)  Weil, A. (2011) Mammalian Evolution: A Jaw-Dropping Ear. Nature 472:174.

25)  Lambertz, M. et al. (2015) Lungs of the First Amniotes: Why Simple If They can be Complex? Biol. Lett. 11.

26)  Hsia, C. C. W. (2013) Evolution of Air Breathing: Oxygen Homeostasis and the Transitions from Water to Land and Sky. Compr Physiol. 3:849.

27)  Farmer, C. G. (1999) The Evolution of the Vertebrate Cardio-Pulmonary System. Annual Rev. Physiology 61:573.

248px-Reconstruction_of_the_fossil_skele

Lucy (AL 288-1) (Australopithecus afarensis) lived about 32 lakh years old (Wikimedia). The original specimen is in National Museum of Ethiopia in Addis Ababa.

 

She must have died after falling from a tree as the fractures are consistent with those due to vertical deceleration (Nature, 537, 2016).

1280px-Laetoli_footprints_replica.jpg

Laetoli footprints were discovered in Tanzania. The rock formed from volcanic ash has 36 lakh years of age. The footprints show bipedal walking. (Image: Wikipedia). Also see Nature 278, 1979.

Turkana boy (KNM-WT 15000) lived near modern lake Turkana in Kenya about 16 lakh years ago. He was a Homo erectus. (Image Wikipedia). Original specimen is kept in Kenyan National Museum. 

 

The typical shape of the face of Turkana boy (computer simulated.)

220px-Nariokotome_Boy_Reconstruction.jpg
220px-Turkana_Boy.jpg
220px-Pithecanthropus_erectus-PeterMaas_

Java man was a Homo erectus lived in modern Java about 7 lakh years ago. The fossil was discovered by Eugene Dubois in 1893 (Image: wikipedia). Creationists claim that it is a skull of a non-human ape. TalkOrigins gives an apt reply to this accusation (TalkOrigins). 

ചിത്രം 12.4: ഫോസ്സിലുകളില്‍ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സഹായത്തോടെ പുനസൃഷ്ടിച്ച മുഖങ്ങള്‍ (ആധുനീക മനുഷ്യന്റെ ഒഴിച്ച്). കടപ്പാട് : A. afarensis: Wikimedia; H. habilis: Westfälisches Museum for Archeology, Herne; H. erectus, H. heidelbergensis & H. neanderthalensis: Smithsonian Museum of Natural History;

12.4.png

Chapter 12

മനുഷ്യന്‍ ജനിക്കുന്നു 

 1. Jacobs, G. H. & Nathans, J. (2009) The Evolution of Primate Color Vision. Scientific American.

 2. Buckley, L. (2007) This Chimp is Made for Walking. Nature News.

 3. Dart, R. A. (1925) Australopithecus africanus The Man-Ape of South Africa. Nature 115:195.

 4. Wikipedia: Piltdown man.

 5. Kappelman et al. (2016) Perimortem Fractures in Lucy Suggest Mortality from Fall Out of Tall Tree. Nature 537:503.

 6. Almécija, S. et al. (2015) The Evolution of Human and Ape Hand Proportions. Nature Comm. 6.

 7. Venkattaraman, V. et al. (2013) Tree Climbing and Human Evolution. PNAS 110:1237.

 8. McHenry H. M. (1994) Tempo and Mode in Human Evolution. PNAS USA 91:6780.

 9. Royal Society of Chemistry / Rubisco and C4 plants.

 10. Mann, N. (2007) Meat in the Human Diet: An Anthropological Perspective. Nutrition & Dietetics 64:S102.

 11. Pobiner, B. (2013) Evidence for Meat-Eating by Early Humans. Nature Education Knowledge 4:1.

 12. Christina, M. D. (2010) Continuum of Change: The Hairless Human. Scientific American.

 13. Reed, D. L. (2007) et al. Pair of Lice Lost or Parasites Regained: the Evolutionary History of Anthropoid Primate Lice. BMC Biology 5:7.

 14. Bering, J. (2010) A Bushel of Facts about the Uniqueness of Human Pubic Hair. Scientific American.

 15. Lieberman, P. & McCarthy, R. C. (2007) Tracking the Evolution of Language and Speech: Comparing Vocal Tracts to Identify Speech Capabilities. Expedition Magazine 49:15.

 16. Falk D., et al. (2005) The Brain of LB1, Homo floresiensis. Science 308:242.

 17. Callaway, E. (2017) Oldest Homo sapiens Fossil Claim Rewrites Our Species’ History. Nature News. Hublin, J. et al. (2017) Nature 546:289.

 18. Green R. E. et al. (2008) A Complete Neandertal Mitochondrial Ggenome Sequence Determined by High-Throughput Sequencing. Cell 134:416.

 19. Green R. E. et al. (2010) A Draft Sequence of the Neandertal Genome. Science 328:710.

 20. Simonti, C. N. et al. (2016) The Phenotypic Legacy of Admixture between Modern Humans and Neandertals. Science  351:737.

 21. Cohen, J. (2007) Relative Differences: the Myth of 1%. Science 316:1836.

 22. The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium (2005) Initial Sequence of the Chimpanzee Genome and Comparison with the Human Genome. Nature 437:69.

 23. Kirkpatrick, M. (2010) How and Why Chromosome Inversions Evolve. PLOS Biology.

 24. Fairbanks, D. J. (2010) Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA. Prometheus Books.

 25. Margaret A. et al. (2007) More Genes Underwent Positive Selection in Chimpanzee Evolution than in Human Evolution. PNAS 104:7489.

 26. NIH Curriculum Supplement Series. Understanding Human Genetic Variation.

F4.medium.gif

What is CRISPER-Cas9 gene editing?

Stone tools older than 10 lakh years. Image from the article PNAS 110, 2013.

3.3.3-15_Boneneedles_ Xiaogushan_China_C

Bone needles from China, about 30,000–23,000 years old

Image Credit: Chip Clark, Smithsonian Institution

How to bring the mammoth back?

Chapter 13

ആധുനീക മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം 

 1. Bunn, H. T. (2007) Evolution of the Human Diet: The Known, the Unknown, and the Unknowable (ed. Ungar, P.) Oxford Univ. Press.

 2. Hershkovitz, I. et al. (2018) The Earliest Modern Human outside Africa. Science 359:456.

 3. Kuhn, S. L. & Stiner, M. C. (2006) What’s a Mother to Do? The Division of Labor among Neandertals and Modern Humans in Eurasia. Curr. Anthropology 47.

 4. Shipman, P. (2012) Do the Eyes Have It? Dog Domestication may have Helped Humans Thrive while Neandertals Declined. American Scientist 100.

 5. Stewart. J. B. & Chinnery, P. F. (2015) Human Population Migrations and Major mtDNA Haplogroups. Nature Reviews Genetics 16:530.

 6. Silava, M. et al. (2016) A Genetic Chronology for the Indian Subcontinent Points to Heavily Sex-Biased Dispersals. BMC Evolutionary Biology BMC series 17:88.

 7. Caufield, P. W. (2009) Tracking Human Migration Patterns through the Oral Bacterial Flora. Clin Microbiol Infect. 1:37.

 8. Jared Diamnod (1999) Guns, Germs & Steel – The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company.

 9. Bruce Hood (2014) The Domesticated Brain. Penguin Group; UK ed. edition.

 10. Sharp, P. M. & Hahn, B. H. (2011) Origin of HIV and the AIDS Pandemic. Cold Spring Harb Prospect.Med 1:a006841.

 11. Finch, C. E. (2010) Evolution of Human Lifespan and Diseases of Aging: Roles of Infection, Inflammation and Nutrition. PNAS 107:1718.

 12. Ilardo, M. A. et al. (2018) Physiological and Genetic Adaptations to Diving in Sea Nomads. Cell 173: 569.

 13. http://evolution.berkeley.edu/HIV: The Ultimate Evolver

 14. http://reviverestore.org

 15. Sasaki, E. et al., (2009) Generation of Transgenic Non-human Primates with Germline Transmission. Nature 459: 523. 

If you read my book, please share your comments

Anchor 1
bottom of page